Bankeberg ett steg på vägen

Sotenäsbostäder planerat att på f.d. äldreboendet Bankeberg i Hunnebostrand bygga 25-30 st lägenheter. Fösta steget i processen är att ändra befintlig detaljplan som medger allmänt ändamål (A) till bostäder (B). Sotenäsbostäder har under ett halvår arbetat med att ta fram nya planhandlingar och nu har handlingarna godkänts. 

”Byggnadsnämnden beslutar att godkänna samrådshandlingarna daterade 2018-08-13, att planens genomförande inte medför någon betydande miljöpåverkan samt att skicka ut planförslaget på samråd.”

Nu ska förslaget till detaljplaneändring skickas ut till de omkringboende och andra berörda för påseende.

För mer information om projektet se: https://sotenasbostader.se/artikel/planerade-och-pagaende-projekt

 


 
  • Sotenäsbostäder AB
  • 456 22 Kungshamn
  • Besökadress: Tångenvägen 2A
  • Tel: 0523-66 56 00
  • Fax: 0523-66 56 17