Uppdatering av detaljplaneändring Bankeberg

Granskningshandlingar för detaljplanen avseende Bankeberg har varit utställda för granskning under tiden 20 december 2018 till 10 januari 2019. Planhandlingarna har funnits tillgängliga i Kommunhuset, Kungshamn och varit utlagda på kommunens hemsida: www.sotenas.se. Granskningen kungjordes på anslagstavla i Kommunhuset, Kungshamn, samt genom annons i Bohusläningen

Med anledning av granskningen har 25 yttranden inkommit, varav 17 är utan erinran eller synpunkter på förslaget.

Målsättningen är att följande tidplan ska gälla för det fortsatta planarbetet:

  • April 2019 Beslut om Godkännande av detaljplan i Byggnadsnämnden
  • Juni 2019 Beslut om Antagande av detaljplan i Kommunfullmäktige
  • Juli 2019 Laga kraft

Tidplanen gäller under förutsättning att detaljplanen inte överklagas.

Mer om projektet kan nio läsa på: https://sotenasbostader.se/artikel/planerade-och-pagaende-projekt

 


 
  • Sotenäsbostäder AB
  • 456 32 Kungshamn
  • Besökadress: Tångenvägen 2A
  • Tel: 0523-66 56 00
  • Fax: 0523-66 56 17